ปัจจุบัน ชาวนาใช้ควายไถนาน้อยลงเป็นอย่างมาก
ควายที่ไถนาเป็นเหลือเพียง 0.41% ของจำนวนประชากรควายทั้งหมด
ภาครัฐและเอกชนเริ่มมีการตื่นตัวในการอนุรักษ์พันธุ์ควาย
และรื้อฟื้นภูมิปัญญาพื้นบ้านในการไถนามากขึ้น
โดยมีการจัดตั้งโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์ควายในทุกภูมิภาค
และมีการก่อตั้งโรงเรียนเพื่อสอนและเผยแพร่ภูมิปัญญาในการใช้ควายไถนา
รวมไปถึงภูมิปัญญาอื่นๆที่เกี่ยวกับการทำนาและการเป็นอยู่อย่างพอเพียง

จากการสนับสนุนของทั้งภาครัฐและเอกชน
ทำให้เกิดโครงการต่างๆเพื่อการอนุรักษ์ควายและภูมิปัญญาในการใช้ควายไถนาเพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำลง
รวมทั้งสภาวะโลกร้อนที่ประชาชนทั่วโลกต่างพากันตื่นตัวหาวิธีการแก้ไข
ล้วนแต่เป็นสาเหตุที่ช่วยผลักดันให้ชาวนาและเกษตรกรไทย
หันกลับมาสนใจศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้านดั้งเดิม
และนำมาปรับใช้ให้ทันกับยุคสมัยและเทคโนโลยีในปัจจุบัน
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านในเรื่องควายจึงมีแนวโน้มที่จะได้รับการสนับสนุน
ให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยต่อไปในอนาคต

โครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู
และพัฒนาภูมิปัญญาในการใช้ควายไถนามีมากมายหลายโครงการ เช่น
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่ออ่านรายละเอียดค่ะ)

โครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกร

โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จ.สระแก้ว (โครงการในมูลนิธิชัยพัฒนา)

โครงการพลิกฟื้นธนาคารควายไถนา ตามพระราชดำริ

โรงเรียนสอนกระบือเพื่อใช้งาน จ. มหาสารคาม

โครงการรวมใจภักดิ์อนุรักษ์ควายไทย จ.มุกดาหาร

ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาควายไทย จ. ชลบุรี (โครงการในเครือเจริญโภคภัณฑ์)

บ้านอนุรักษ์ควายไทย จ. สุพรรณบุรี

 

Comment

Comment:

Tweet