ควายไทยไถนาไม่เป็น!!

posted on 27 Oct 2009 09:31 by jaruchat

ควายไทยกับชาวนาไทยมีความผูกพันกันมานนานนับพันปี
นอกจากจะช่วยให้แรงงานในไร่นาแล้ว
ควายยังมีส่วนช่วยเหลือชาวนาในด้านต่างๆอีกมากมาย เช่น
ให้ปุ๋ย ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ช่วยขัดเกลาจิตใจ เป็นต้น

ปัจจุบัน วิถีชีวิตของควายและชาวนาไทยในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป
สาเหตุมาจากการที่ชาวนารับวัฒนธรรมสมัยใหม่มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
แทนวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิม
ทำให้หน้าที่การงานของควายถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
และชาวนาก็พอใจที่จะรับเอาเทคโนโลยีทางการเกษตรต่างๆมาแทนที่ควาย
ปุ๋ยเคมีแทนที่ปุ๋ยคอก
การนำเอาเครื่องจักรกลและปุ๋ยเข้ามาใช้ในการเกษตรนั้น
ช่วยลดความเหนื่อยของชาวนาลงและสามารถเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นก็จริง
แต่ผลที่เกิดขึ้นก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย โดยข้อเสียที่เห็นได้ชัดคือ
ชาวนาในปัจจุบันต้องลงทุนในการทำนาเป็นจำนวนเงินที่เพิ่มมากขึ้นในพื้นที่เท่าเดิม
เกิดการกู้ยืมเงินเป็นหนี้สินมากขึ้น เงินตราไหลออกนอกประเทศ
เพราะต้องสั่งซื้อเครื่องจักรกลจากต่างประเทศ
และเครื่องมือเครื่องใช้เหล่านี้ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง
และก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษต่อสภาพแวดล้อมอีกด้วย
ที่สำคัญที่สุดคือ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้เกิดการสูญเสียทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับข้าวและการทำนาไปหลายประการ
เช่น เครื่องมือเครื่องใช้ แบบแผนการดำเนินชีวิต ความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม เป็นต้น

ควายไทยในปัจจุบันเปลี่ยนสถานะจากเพื่อนคู่คิดของชาวนามาเป็นสินค้าอย่างหนึ่ง
ที่ถูกเลี้ยงไว้เพื่อขายเข้าโรงฆ่าสัตว์ ไม่ได้เลี้ยงเอาไว้ใช้แรงงานอีกต่อไป
ทำให้ควายส่วนใหญ่ไถนาไม่เป็น ชาวนาเองก็ใช้ควายไถนาไม่เป็น
จากการสำรวจข้อมูลจำนวนปศุสัตว์ในประเทศไทยประจำปี 2551 พบว่า
มีเกษตรกรที่เลี้ยงควายจำนวนทั้งสิ้น 281,905 ราย มีควายทั้งสิ้น 1,359,807 ตัว 
แต่มีเกษตรกรใช้ควายในการทำนาเพียง 4000 ราย และ มีควายที่สามารถไถนาเป็นเพียง 6000 ตัว

 

Comment

Comment:

Tweet

เราถูกทำให้เชื่อว่าวัตถุดีกว่า..สิ่งมีชีวิตHot! Hot! Hot!

#2 By มิตร on 2009-10-27 10:54

Hot!

#1 By เป็ดกระจอก on 2009-10-27 10:16